ປະເພດສະມາຊິກ

ປະເພດຂອງສະມາຊິກ

ປະເພດຂອງສະມາຊິກ: VIP Ordinary Affiliate Individual
ຄ່າທຳນຽມຕໍ່ປີ (ກີບ): *** 2,000,000 1,500,000 300,000
ຜົນປະໂຫຍດທີີ່ຈະໄດ້ຮັບ:
ກ. ໂພສຂ່າວຂອງສະມາຊິກໃນເວັບໄຊ ຫລ ເຟສບຸກ
ຂ. ປະກອບສ່ວນຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນການເຮັດວຽກຂອງຂະແຫນງການ
ຄ. ໃບຢັັ້ງຢືນການເປັນສະມາຊິກ
ງ. ມີບຸລິມະສິດໃນການເຂົົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ສຳມະນາ ແລະ ເຂົົ້າຮ່ວມກອປະຊຸມ
ຈ. ການຖືກເຊື້ອເຊີນໂດຍສະເພາະ ສຳລັບການບັນຍາຍ ຈາກອົງກອນ ຫຼື ລັດຖະບານ ລະດັບສູງ
ສ. ໄດ້ຮັບຂ່າວສານ ແລະ ຂໍໍ້ມູນທີີ່ອັບເດດຈາກ LICA
***Ordinary (or Affiliate) Member who purchases Sponsorship = VIP

ORDINARY MEMBER

A

ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກສາມັກຈະເປີດໃຫ້ສະເພາະບັນດາຫົວໜ່ວຍຕໍ່ໄປນີ້ເທົ່ານັ້ນ:

  1. ຜູ້ທີ່ກຳລັງດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນຂົງເຂດ ICT, ດີຈີຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນລາວ;
  2. ຕ້ອງເປັນຫົວໜ່ວຍ ທີ່ົລົງທະບຽນເປັນທຸລະກິດໃນລາວ (ມີຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ເປັນຄົນລາວຫຼາຍກວ່າຖືີຮຸ້ນຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງກຳມະສິດ)
  3. ຫຼື ຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກຳມະການ
B

ສະມາຊກິສາມນັມສີດິ ເປັນສະມາຊກິສະພາບໍລິຫານຂອງ LICA ແລະ ມີສິດລົງ ຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ການ
ຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນຂອງ LICA.

C
ຄ່າທຳນຽມສະມາຊິກ: 2,000,000 ກີບ ຕໍ່ປີ

AFFILIATE MEMBER

A

ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ Affiliate ຈະເປີດໃຫ້ສະເພາະບັນດາຫົວໜ່ວຍ ຕໍ່ໄປນີ້ເທົ່ານັ້ນ:

  1. ຜູ້ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອື່ນນອກເໜືອ ICT, ນອກເໜືອ ຈາກດີຈີຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີໃນລາວ;
  2. ຕ້ອງເປັນຫົວໜ່ວຍ ທີ່ລົງທະບຽນເປັນທຸລະກິີດໃນລາວ;
  3. ຫຼື ຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກຳມະການ.
B

ສະມາຊິກ Affiliate ບໍໍ່ມີສິດ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ LICA ແລະ ບໍໍ່ມີສິດ ລົງຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມທີີ່ສຳຄັນ ຫຼື ການຕັດສິນໃຈທີີ່ສຳຄັນຂອງ LICA.

C

ຄ່າທຳນຽມໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ: 1,500,000 ກີບຕໍ່ປີ

INDIVIDUAL MEMBER

A

ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ Individual ຈະເປີດໃຫ້ສະເພາະບັນດາຫົວໜ່ວຍຕໍ່ ໄປນີ້ເທົ່ານັ້ນ :

  1. ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກວິຊາສະເພາະໃນຂະແໜງ ICT, ດີຈີຕອນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆໃນລາວ;
  2. ສັນຊາດໃດກໍ່ຕາມ;
  3. ຫຼືຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດຮັບການອະນຸມັດຈາກຄະນະກຳມະການ.
B

 ສະມາຊິກ Individual ບໍ່ມີສິດ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ LICA ແລະ ບໍ່ມີສິດ ລົງຄະແນນສຽງໃນກອງປະຊຸມທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ການຕັດສີນໃຈທີ່ສຳຄັນຂອງ LICA.

C
ຄ່າທຳນຽມການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ: 300,000 ກີບ ຕໍ່ປີ.
loLA