ຂໍ້ກຳນົດ

ກ່ຽວກັບ LIDA

Lao ICT Commerce Association is an umbrella association  that groups IT professionals, IT software and hardware companies as well as ISP and IT related Human Resource Development companies.

Established in August 2005

Under umbrella of Leo National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI)

Supervised by Ministry of Post and Telecommunications

LICA is a member of:

  • ASOCIO: Asian-Oceanian Computing Industry Organization
  • WITSA: World Information Technology and Services Alliance

ວິໄສທັດຂອງ LICA:

LICA ເປັນອົງກອນລະດັບຊາດທີີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍນຳໃຊ້ ດິຈິຕອນ ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະກຳ ເຂົົ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ແບບກ້າວກະໂດດ ແລະ ຍືນຍົງ.

ພັນທະກິດຂອງ LICA:

  • ຮ່ວມມ ກັບບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ບັນດາສູນພັດທະນາສີມ ແຮງງານໃນວຽກງານການສ້າງ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນຂະແຫນງການດິຈິຕອນ ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະກ າ ເພ ີ່ອຮອງຮັບຄວາມ ຕ້ອງການທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບຂອງແຮງງານໃນຍຸກເສດຖະກິດດິຈິຕອນ.
  • ຮ່ວມມ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງ ແລະ ດັດແກ້ກົດຫມາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີີ່ຈະເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ທຸລະກິດ ໃນຂະແຫນງການດິຈິຕອນ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ເຂັົ້ມແຂງ ພ້ອມທັງວາງແຜນພັດທະນາໂຄງການທີີ່ເປັນຍຸດທະສາດໃນຂະແໜງການນີົ້ຮ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ອົງການຮ່ວມມ ສາກົນຕ່າງໆ.
  • ສົົ່ງເສີມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວຽກງານການຫັນເປັນທັນສະໄຫມ ໂດຍນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ໃຫ້ທັງພາກທຸລະກິດ ແລະ ພາກລັດ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການສ້າງເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ສົົ່ງເສີມສັງຄົມ ດ້ວຍການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ແລະ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງຂະແຫນງການດິຈິຕອນ ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະກຳ
loLA