ກ່ຽວກັບ LICA

Lao ICT Commerce Association is an umbrella association that groups IT professionals, IT software and hardware companies as well as ISP and IT related Human Resource Development companies.Established in August 2005
Under umbrella of Leo National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI)
Supervised by Ministry of Post and Telecommunications
.

ວິໄສທັດ LICA

LIDA ເປັນອົງກອນລະດັບຊາດທີີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ
ປະເທດ ໂດຍນຳໃຊ້ ດິຈິຕອນ ເຕັກໂນໂລຊີແລະ ນະວັດຕະກຳ ເຂົົ້າໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ແບບກ້າວກະໂດດ ແລະ ຍືນຍົງ.

ຂ່າວສານ

loLA