Role and Responsibility

 

  1. ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ ICT ຢ່າງຍືນຍົງ ໃນ ສສປ ລາວ
  2. ຍົກສູງຄວາມສຳຄັນ ຂອງຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ ທີ່ຕິດພັນກັບ ICT ໃຫ້ເປັນກົນໄກຂັບເຄື່ອນໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຂອງຊາດ
  3. ປັບປຸງມາດຕະຖານ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານ ICT ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
  4. ເອື້ອອຳນວຍ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນສິ່ງທີ່ກ່າວມາ ຂ້າງເທິງນັ້ນ
  5. ຮັບປະກັນການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຍືນຍົງ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ປະຊາຄົມອາຊຽນ AEC

Tasks for ICT Developments

  1. ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນວຽກງານສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ການຮຽນ-ການສອນ ດ້ານ ICT ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ວິສະວະກອນໃນປະເທດ
  2. ໃຫ້ຂໍ້ມູນດ້ານເລິກໃນຂົງເຂດ ICT ໂດຍການສຳຫຼວດ, ວິເຄາະ ແລະ ສ້າງບົດລາຍງານປະຈຳປີ
  3. ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ເກັບກຳຄວາມຄິດເຫັນ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ: ລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ຜ່ານກອງປະຊຸມ ແລະ workshop ຕ່າງໆ
  4. ຊ່ວຍສະມາຊິກໃນການສົ່ງເສີມການຂາຍ, ສ້າງເຄືອຂ່າຍພັນທະມິດ ໂດຍການຈັດງານວາງສະແດງ ແລະ ຊາຍສິນຄ້າ
  5. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່າງນິຕິກຳທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການ ICT ເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທສງເອເລັກໂຕຼນິກ

About LICA

Lao ICT Commerce Association  is an umbrella association that groups IT professionals, IT software and hardware companies as well as ISP and IT related Human Resource Development companies. 

Get in touch

Unit 36, 340 Nongbone Road 

Phonxay Village, Saysettha District

Vientiane Capital

+856 21 417234

info@lica.la

Connect with us

Sign up to our newsletter: