Future plan

 

  • ສົ່ງເສີມ LICA ໂດຍການລະດົມສະມາຊິກ ດ້ວຍການຈັດກອງປະຊຸມ ສາມັນປະຈຳປີ ແລະ ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານຊຸດໃໝ່
  • ຈັດງານ ICT Trade Fair ຫຼື Expo ປະຈຳປີ
  • ສ້າງ Technology Park ໂດຍການເປັນເຈົ້າການຂອງ ພາກເອກະຊົນ, ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຕະຫຼາດພາຍໃນ ທາງດ້ານ ເນື້ອຫາ ແລະ ອັບພລີເຄຊັ້ນ
  • ຮ່ວມມືກັບພາກລັດ ເພື່ອພັດທະນາ ມາດຕະຖານ ແລະ ການຮັບຮອງ ວິຊາຊີບດ້ານໄອທີ
  • ຈັດສຳມະນາກ່ຽວກັບ ຈັນຍາບັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໄອທີ, ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບຕ່າງໆ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງ ຜູ້ບໍລິໂພກ

About LICA

Lao ICT Commerce Association  is an umbrella association that groups IT professionals, IT software and hardware companies as well as ISP and IT related Human Resource Development companies. 

Get in touch

Unit 36, 340 Nongbone Road 

Phonxay Village, Saysettha District

Vientiane Capital

+856 21 417234

info@lica.la

Connect with us

Sign up to our newsletter: