Activities and Achievements

 

 • ເຊັນ MOU ກັບ KTOA ໃນການຮ່ວມມືດ້ານພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
 • ເຂົ້າຮ່ວມງານ ແລະ ວາງສະແດງ ດ້ານ ICT ໃນລະດັບສາກົນ ເຊັ່ນ: ITU Telecom World, ASOCIO General Assembly and Summit, WITSA World Congress on Intormation Technology (WCIT)
 • ຈັດງານ Lao ICT Expo ໃນປີ 2010.
 • ສ້າງສິ່ງພິມຕ່າງໆ
 • ບົດລາຍງານປະຈຳປີກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ດ້ານໄອທີ ຈາກ 2009 ເຖິງ 2013.
 • ສຶກສາ ຜົນກະທົບຂອງ AEC ຕໍ່ກັບຕະຫຼາດໄອທີ.
 • ຈັດງານ Lao ICT Expo ໃນປີ 2016.

      

 • ປະກອບສ່ວນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລະດັບສາກົນທີ່ ສປປ ລາວເປັນເຈົ້າພາບ ເຊັ່ນ: ASEM9, ASEP7, AEBF
 • ຈັດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ IT ເພື່ອນຳເອົາຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃໝ່ ໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ
 • ເປັນສະມາຊິກໃນຄະນະກຳມະການ ຮ່າງຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ສຳລັບ ຄະນະວິສະວະກຳ ທີ່ມີຫຼັກສູດໄອທີ.
 • ເປັນສະມາຊິກໃນຄະນະກຳມະການສ້າງມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດດ້ານ ICT, ຊຶ່ງແມ່ນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນເຈົ້າການ.

     

About LICA

Lao ICT Commerce Association  is an umbrella association that groups IT professionals, IT software and hardware companies as well as ISP and IT related Human Resource Development companies. 

Get in touch

Unit 36, 340 Nongbone Road 

Phonxay Village, Saysettha District

Vientiane Capital

+856 21 417234

info@lica.la

Connect with us

Sign up to our newsletter: